Výchovný program

Všestranný rozvoj osobnosti dítěte přirozenou cestou v součinnosti s přírodou.

Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj učení, pro život a vzdělávání. Věnovat náležitou pozornost dětem se zdravotním postižením a dětem talentovaným.

Rámcové cíle

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období byl jedinečnou a relativně samostatnou osobností, proto učitelky při své práci sledují tyto rámcové cíle:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Obsah vzdělávání

Obsah vzdělávání tvoří Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, je plánován na jeden rok a je závazný pro všechny třídy mateřské školy.

Školní vzdělávací program, je strukturován do tématických bloků, kterými je ovlivněn a provázán celý další obsah vzdělávání (konkrétní cíle, které je třeba naplňovat), které si učitelky plánují v určitých časových obdobích (týden, měsíc).

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací program je uspořádán do tří hlavních Školních integrovaných bloků, které nastiňují tematické okruhy vzdělávacího obsahu.

 1. „V přírodě jsme v pohodě
 2. „Prostředí, co máme rádi, rodina a kamarádi“
 3. „Hrátky a pohádky s tradicemi a svátky“

Témata i oblasti, ve kterých jsou stanoveny konkrétní cíle vzdělávání umožňují naplňování dílčích cílů stanovených v RP, vycházejí ze základní filosofie školy, korespondují s názvem programu „Rok se Sluníčkem„.

Časový plán jednotlivých témat není podrobněji uspořádán, vždy vycházíme ze zájmů a potřeb dětí, každé z témat může probíhat různě dlouhou dobu.

Každá oblast vzdělávání obsahuje dílčí vzdělávací cíle dané RP, rizika, co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga, očekávané výstupy, které naznačují, kam až je potřeba se dostat, jaké by měly být konkrétní výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech u dětí před vstupem do základní školy a vzdělávací nabídka – co pedagog dítěti nabízí.

Obsah těchto činností je rozpracován do konkrétnější podoby tak, aby žádná podstatná dílčí činnost nemohla být opomenuta. Učitelky mají konkrétní přehled velkého množství činností vedoucích k naplňování dílčích vzdělávacích cílů, které přímo využívají při plánování. Volí ve své třídě takové činnosti, které respektují věk i individuální zvláštnosti a možnosti dětí.

Tyto činnosti dále písemně plánují v měsíčních, týdenních plánech, které se stávají Třídním vzdělávacím programem ve formě pracovního dokumentu. Třídní vzdělávací plány jsou zpracovány na principu teorie rozmanitých inteligencí dle H. Gardnera. Hlavním cílem je vést děti k samostatné činnosti, proto učitelky do TVP uvádějí nabídku nepřímo řízených činností.

Každá činnost respektuje tyto zásady:

 • Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně
 • Činnost je založena na spolupráci dětí
 • Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu
 • K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály, samy si potřebné materiály přichystají i uklidí

Následně učitelky tematické celky evaluují vzhledem ke klíčovým kompetencím z RVP PV a ve vztahu k dílčím cílům z RVP PV.

Všechny činnosti jsou provázány též průběžnými cíli, které nejsou obsahem tématických bloků ani stanovených oblastí, ale jejich postupné naplňovaní prolíná každodenními činnostmi a příležitostmi.

Děti se mají vzdělávat, ale při tom mít pocit, že si hrají.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola je zaměřena na péči o děti s vadou řeči.Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou integrovány do běžných tříd. Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou pro všechny děti společné.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů (pokud jsou stanoveny), speciálními pedagogy. Kromě běžné nabídky standardních aktivit (rámcové cíle jsou stejné) poskytujeme speciálně pedagogické činnosti (reedukační a kompenzační). Které napomáhají k optimálnímu rozvoji jejich osobnosti a co největší samostatnosti. U dětí s řečovým postižením se denně provádí individuální logopedická péče a kolektivní jazykové chvilky. U dětí integrovaných s jiným postižením, pečujeme o oblasti, ve kterých je to potřeba.

Mateřská škola poskytuje rodičům poradenskou službu v oblasti nápravy řeči. Spolupracuje úzce s dalšími odborníky- klinický logoped, SPC, Pedagogicko-psychologická poradna, atd.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Ve vzdělání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme nadstandardní aktivity. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např. plavání, bruslení, lyžování, škola v přírodě, výstavy, výlety apod.), které organizujeme v průběhu celého roku. Pokud je akce školy součástí ročního plánu, považuje se automaticky za výchovnou činnost.

Nadstandartní aktivity jsou tyto:

 • Keramika
 • Logohrátky
 • Sportovky
 • Zoolog
 • Zpívánky
 • Zumba
 • Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina

Zájmové činnosti se realizují v době nespacích aktivit tak, aby neomezily pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky.