Školní jídelna

Jídelna Mateřské školy Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380, IČO 75315935

Vnitřní řád školní jídelny

1. Podmínky pro poskytování školního stravování

Školní stravování je stravovací služba pro děti Mateřské školy (dále „MŠ“). Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí v MŠ dle zákona 561/2004Sb. a platných hygienických předpisů. To znamená, že dítě má nárok na stravu pouze v době, kdy je přítomno v MŠ. V době nepřítomnosti tento nárok nemá.

Školní stravování dětí se řídí výživovými normami a finančním normativem na nákup potravin včetně nápojů.

Školní jídelna zajišťuje dále stravování zaměstnanců školy.

2. Výše finančních normativů na nákup potravin

Ceny stravného jsou závislé na vstupních cenách potravin a na skladbě jídelního lístku tak, aby splňoval požadavky spotřebního koše potravin. Ten je stanoven tak, aby strávníci dostali potřebné množství živin, vitamínů a energie v porci oběda dle věku. Cenové kategorie upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb., podle věku dětí.

Na základě vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stavování ze dne 23. 11. 2011 jsou určeny finanční normativy na nákup potravin takto:

Strávníci 3 – 6 let

Hlavní a doplňková jídla Finanční limity
Přesnídávka 10 Kč
Oběd 22 Kč
Svačina 10 Kč
Pití již zahrnuto v ceně

Strávníci 7 – 10 let

Hlavní a doplňková jídla Finanční limity
Přesnídávka 11 Kč
Oběd 25 Kč
Svačina 10 Kč
Pití již zahrnuto v ceně

3. Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků ke stravování

Stravné se započítává dle docházky do 8.00h.. Každé dítě má právo denně odebrat jedno hlavní a dvě doplňková jídla, včetně nápojů v průběhu celého dne.

V případě odchodu dítěte z MŠ po obědě, je mu vydáno ovoce nebo samostatně hygienicky balená potravina (např. müsli tyčka, celozrnná oplatka, ovoce).

4. Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Stravné se platí na  účet mateřské školy (78-7771330237/100).

Při nástupu dítěte do mateřské školy si rodič vyzvedne v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny přihlášku ke stravování, informace pro strávníky a tiskopis pro platbu do banky s přiděleným variabilním symbolem, přihlašovací údaje o výši stravného na adrese www.strava.cz. Platba musí být uhrazena předem do konce měsíce (např. platba na měsíc únor připsána na účet MŠ do konce ledna). Strávník má nárok na odebrání stravy, jen pokud je na jeho kontě obnos, který plně pokryje cenu stravy.

Vrácení přeplatků za odhlášené obědy je prováděno po ukončení docházky do MŠ na žádost rodičů – bankovním převodem nebo v hotovosti z pokladny školy.

5. Organizace provozu stravování

Dítě má právo na školní stavování. Je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy. Pokud dítě nastoupí do MŠ a v průběhu dne onemocní, pak si rodič může stravu vyzvednout do jídlonosičů na třídě, kam dítě dochází.

Dospělý strávník má právo odebrat stravu pouze v případě, že v tomto dni odpracoval alespoň tři hodiny. Zaměstnanci školy mohou odnést oběd ze školy zcela výjimečně, podle individuální dohody s vedoucí stravování nebo ředitelkou školy.

Děti se stravují přímo na třídách. Pitný režim je dodržován denně přísunem tekutin na třídách, při pobytu dětí na školní zahradě prostřednictvím pítek nebo čaje.

Každé dítě má možnost přidat si stravu a nápoje v přiměřeném množství, to  však neplatí u potravin objednaných na počet strávníků (např. normované maso, jogurt atd.)

6. Organizace výdeje jídel

Doba výdeje:

Přesnídávka   8,15 –   8,45 hod.
Oběd 11,15 – 12,15 hod.
Svačina 14,00 – 14,30 hod.
Oběd
Koťata, Koťata I. 11,15 hod.
Kuřátka 11,15 hod.
Broučci 11,30 hod.
Berušky 11,30 hod.
Včelky 11,30 hod.
Trpaslíci 11,45 hod.
Motýlci 11,45 hod.

7. Chování strávníků – dětí v době podávání jídel (přesnídávka, oběd, svačina)

Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu mateřské školy. Děti, stravující se na třídách, se řídí pokyny pedagogů i ostatních zaměstnanců mateřské školy, dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy.

Bezpečnost a ochranu dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci.

8. Dietní stravování

Vyhláška č.  107/ 2015Sb.  o školním stravování – novela platná od 1. 1. 2015

Mateřská škola Sluníčko neposkytuje běžně dietní stravování. Stravování dětí, jejichž zdravotní stav posoudil odborný lékař tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, se řídí následujícími pravidly.

  • v případě doporučeného stravovacího omezení z důvodu dietního režimu nebo potravinové alergie, dohodne zákonný zástupce dítěte konkrétní postup stravování dítěte v mateřské škole s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny
  • po vzájemné konzultaci rodičů s ředitelkou školy a vedoucí školní jídelny bude pro konkrétní případ vybrána nejvhodnější varianta způsobu zajištění stravování dítěte s dietním omezením

Např:

  • náhrada vhodnější potravinou
  • úprava pokrmu omezením nevhodné nebo alergenní potraviny
  • náhrada pokrmu vlastním pokrmem – do MŠ lze přinést vlastní potraviny pouze v originálním obalu se zřetelnou dobou použitelnosti

O aktuální úpravě pokrmu, nebo stravovacím omezení rozhoduje hlavní kuchařka školy a vedoucí školní jídelny.

  • v kuchyni a v prostorách mateřské školy (nástěnky ke stravování) jsou vyvěšeny seznamy alergenů
  • o postupu v případě zdravotní komplikace u dětí s potravinovou alergií jsou informování všichni zaměstnanci školy. Pokud v akutním případě pověří zákonný zástupce školu, aby dítěti podala antihistaminika, budou tyto léky řádně označeny jménem, dobou použitelnosti, dávkováním, způsobem podání a způsobem uchování.

Zákonný zástupce sdělí ředitelce, třídní učitelce a vedoucí školní jídelny dietní omezení svého dítěte vždy písemnou formou s aktuálním datem a podpisem. Totéž se týká případných změn.

9. Další opatření

V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65° stupňů C (sleduje a eviduje pracovnice školní jídelny) a je určen k přímé spotřebě. Tepelně upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tepelné úpravy. Při odběru do jídlonosiče musí být nádoby čisté, v opačném případě do nich nebude jídlo vydáváno.

Jídelní lístky a seznamy jednotlivých alergenů jsou vyvěšeny na nástěnkách každé třídy a také na webových stránkách školy.

Seznam_alergenů

Dotazy a připomínky ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznamováni na první rodičovské schůzce, prostřednictvím informačních nástěnek.

Tento vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 4. 2022.

Vypracovala: Ornstová Kateřina DiS.,  vedoucí školní jídelny

Tel.: 495 490 386, 605 966 792, E-mail: katerina.ornstova@seznam.cz

Přihláška ke stravování