Režim dne

6.15 přivítáme první děti, následuje nabídka spontánních her a činností, děti rozvíjí fantazii, logické myšlení, motoriku, učí se vzájemné spolupráci, upevňují přátelské vztahy, činnosti v centrech aktivit (při činnostech podle vlastního výběru nebo nabídky učitelek vzniká prostor i pro individuální práci s dětmi)

8.15 – 8.45 děti postupně svačí (prostor pro různé rituály spojené se společným stolováním, např. příprava na stolování, u velkých dětí samostatná příprava jídla, přání dobré chuti, apod.)

9.00 – 9.45 prostor pro vzájemnou komunikaci (např. ranní kruh – povídání k tématu týdne, rozvíjení komunikačních dovedností dětí, seznamování s básničkami, říkadly a písničkami, poslech, informace o činnostech během dne), řízené činnosti i nepřímo řízené činnosti – učitelky vedou aktivity a hry pro rozvoj tvořivosti a poznávacích dovedností, samostatnosti, hledání vlastního řešení a experimentace, děti se učí dokončit činnost, včetně úklidu hraček a pomůcek, následuje ranní cvičení (rozehřátí, cvičení, pohybové hry, uvolnění) a příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45 pobyt venku – hry na zahradě školky, vycházky do okolí i tematicky zaměřené (návštěva výstav, divadla, exkurze), vycházky do města, do přírody (různé prostředí – park, louka, okolí řeky) – individuálně podle věku dětí

11.15 – 11.45 příchod do školky, převlékání, osobní hygiena, příprava ke stolování, oběd

11.45 – 12.30 příprava na odpočinek, poslech pohádek a odpočinek

12.30 – 14.00 odpočinek, dle věku a potřeb dětí postupné vstávání a nabízení klidných činností, pro předškolní děti možnost zájmových aktivit

14.00 – 14.30 svačina

14.15 – 16.15 volná hra dětí (pohybové aktivity, konstruktivní a společenské hry, individuální práce s dětmi, námětové hry), dle možností pobyt a aktivity na školní zahradě, postupné rozcházení dětí