Školné

V souladu s § 123 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) lze požadovat úplatu za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy.

Podle § 123 odst. 4 výše uvedeného zákona výši úplaty stanoví ředitel školy, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy.

Podle § 123 odst. 2 výše uvedeného zákona se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

V souladu s § 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu:

1. Základní částka

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši (§ 6 odst. 1 – 3).

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 400,- Kč/měsíc

2. Omezení, přerušení provozu

§ 6 odst. 4 – Pro kalendářní měsíc v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů bude stanovena částka před přerušením nebo omezením provozu.

3. Osvobození od úplaty

§6 odst. 5 – Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších přepisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje z důvodu o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Bezúplatné vzdělávání – děti v posledním ročníku mateřské školy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

4. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne kalendářního měsíce, hrazena přes účet školy. (§ 6 odst. 6)