Kontakt

Kontaktní údaje školy
Název školy: Mateřská škola Sluníčko
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: U Plovárny 1380
504 01 Nový Bydžov
IČ: 750 15 935
Bankovní spojení: 78-7771330237/100
ID datové schránky: u3dirkf
Telefon: +420 495 490 386
E-mail: msslunicko.novybydzov@seznam.cz
Provoz školy
Pondělí – Pátek 6:15 – 16:15 hod.
Kontaktní osoby
Ředitelka školy: Mgr. Dominika Nováková, DiS.
Zástupkyně ředitelky: Bc. Veronika Šedivá

Gabriela Nováčková

Školní jídelna
Vedoucí stravování: Kateřina Ornstová DiS
Telefon: +420 495 490 386, 605 966 792
E-mail: katerina.ornstova@seznam.cz
Zřizovatel školy
Zřizovatel školy: Město Nový Bydžov
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Statutární zástupce: Ing. Pavel Louda

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob a pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školky a FB, školském portálu Pardubického kraje, Městských listech, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Školka nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce OÚ:

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380, tel. 495 490 386; mail: msslunicko.novybydzov@seznam.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:

Ing. Lenka Skalická, tel. 731 719 977, email: pocidlinsko@seznam.cz