O nás

Jsme devítitřídní mateřská škola.

Využíváme prostor tří vzájemně propojených budov. Osm tříd běžného typu zároveň umožňuje integraci dětí s různými specifickými vzdělávacími potřebami. Součástí objektu je i hospodářská budova, kde funguje prádelna a školní kuchyň. Pracujeme podle vzdělávacího programu „Rok se sluníčkem“.

Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada s dřevěnými prvky a terénními nerovnostmi, které s dětmi využíváme během letního i  zimního  období.

Snažíme se zahradu neustále doplňovat, aby odpovídala potřebám dětí a byla plně funkční.

Kapacita školy 170 dětí
Kapacita školní jídelny 260 jídel
Počet tříd 9, jsou přijímány děti i s kombinovanými vadami (poruchy chování, zrakové vady, sluchové vady, autismus) a ve kterých používáme i metodu VOKS
Počet pedagogů 18
Počet provozních zaměstnanců 8
Počet asistentů pedagoga 5

Škola vydává nepravidelně informační zpravodaj SLUNÍČKO o životě dětí v naší mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí

Přednostně budou přijímáni:

  • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce),
  • děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
  • sourozenci již navštěvující školu
  • děti od nejstarších po nejmladší,
  • individuální situace dítěte.

Historie školy

Mateřská škola byla otevřena dne 31. srpna 1979, jako závodní zařízení závodu Jablonecké sklárny. Toto účelové, moderní zařízení mělo kapacitu 120 dětí umístěných ve 4 třídách a 2 pavilonech propojených s hospodářskou budovou prosklenou spojovací chodbou. V hospodářské budově je umístěna prádelna, kuchyň, kanceláře a sklady.

V roce 1991 byla škola převedena bezúplatným převodem ze závodu do majetku Městského úřadu v Novém Bydžově, který od 1. 9. 1991 začal školu provozovat jako svoje zařízení.

V roce 1992 byly zrušeny jesle a škola tak získala další budovu se dvěma třídami. Kapacita školy se tak zvýšila z původních 120 dětí na 170 dětí.

V roce 1997 byla zřízena Speciální logopedická třída pro děti s vadou řeči.

Od září 2001 pracuje škola podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Rok se Sluníčkem“.

V roce 2010 započala celková rekonstrukce objektu, což se týkalo výměny oken, zateplení a úpravy fasády. V prostorách tříd Koťata a Kuřátka došlo i na zavedení plynového topení, drobné stavební úpravy ve vnitřních prostorách, modernizaci umyváren a kuchyněk.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce budovy B a výměna herních prvků na zahradě. V následujícím roce 2012 proběhla rekonstrukce budovy A a doplnění prvků na zahradě. V roce 2013, kromě celkové rekonstrukce budovy H, bylo nutné odstranit škody ve spodních třídách způsobené červnovou povodní.

Během léta roku 2014 byla vybudována ekologická zahrada.

V létě roku 2015 byl vybudován nový plot, který byl z důvodu zabezpečení vybaven vstupy přes čipové karty.

Ve školním roce 2015 – 2016 mohly děti se specifickými vzdělávacími potřebami využívat speciální logopedickou třídu, v současné době má škola devět běžných tříd.

V letech 2019 – 2022 byly vybudovány dopadové plochy, hřiště u budovy B, dovybavena zahrada herními prvky.