Rozvoj talentu dětí

Malí tanečníci
Cíl aktivity: Podporovat rozvoj pohybových dovedností, rozšiřovat slovní zásobu o sportovní názvosloví, osvojuje správné držení těla a vnímat hudbu spojenou s pohybem.
Doba a způsob realizace:

úterý (sudý týden), 13:30 – 14:00

středa (sudý týden), 13:30 – 14:00

Určeno pro: 4 – 5 let
 Děti jsou vedeny ke kultivaci pohybu, prohloubení rytmického cítění a zlepšení spolupráce ve skupině. Děti si osvojují základní taneční prvky. Naučí se pohybové hry, pohybové hádanky, objevování schopnosti sebevyjadřování.
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
Cíl aktivity: Zábavnou formou rozvíjet rozumové a jazykové schopnosti důležité pro čtení a psaní, trénování fonologické paměti, fonematického uvědomování hlásek.
Doba a způsob realizace: pátek, 12:15 – 13:00
Určeno pro: odklad ŠD
Práce s pracovním sešitem „HLÁSKÁŘEM“, vyplňování různých úkolů, práce s kartičkami s obrázky a schématy, využívání mapy KRAJINY SLOV A HLÁSEK; seznámení se se slabikovou a hláskovou strukturou slov; práce jednotlivců, dvojic i celé skupiny; jazykové hříčky, rozcvičky.
Keramika
Cíl aktivity: Seznámení s hlínou a jejím zpracováním a zároveň charakteristickými vlastnostmi tohoto materiálu. Rozvoj manuální zručnosti při realizaci výtvarných představ. Rozvoj fantazie.
Doba a způsob realizace: čtvrtek (lichý týden), 12:30- 13:30 (1.skupina)

čtvrtek (sudý týden), 12:30 – 13:30 (2.skupina)

Určeno pro: 5 – 7 let
Děti se seznámí s vlastnostmi hlíny a pomůckami, které při práci s hlínou potřebují. Vycházíme ze zkušeností dětí, jejich manuální zručnosti a výtvarného cítění. Hraní si s hlínou je důležité pro pochopení dalších postupů. Během ročního programu postupujeme od jednodušších (plošných tvarů) ke složitějším prostorovým výrobkům. Děti si osvojují zpracování hlíny do tvaru koule, plošných kachlí nebo realizují prostorové práce včetně konečných úprav výrobků a zdobení.
Angličtina
Cíl aktivity: Rané seznamování s cizím jazykem hravou formou je vynikající přípravou pro budoucí učení. Do přibližně šesti až sedmi let má dítě otevřeno takzvané fonetické síto a učí se přirozeně, spontánně, jako když se učí mateřštinu.
Doba a způsob realizace:

pondělí 12:30 – 14:00

 

úterý 12:30 – 13:45

 

středa 12:30 – 13:45

Určeno pro: 5 – 7 let
Správně realizované jazykové vzdělávání předškolních dětí je založeno na integraci více vzdělávacích oblastí. Vždy je potřeba mít na paměti principy nepřímého a prožitkového učení – vůbec nejdůležitějším úkolem pedagoga předškolních dětí je vytvořit kladný vztah k jiné řeči a jejímu používání.
Výukový materiál: WOW! – modrá sada
Malý zoolog
Cíl aktivity: Naučit děti základům biologie, děti získají základní informace a praktické zkušenosti o chovu domácích mazlíčků.
Doba a způsob realizace: pátek (sudý týden), 13:15 – 14:00
Určeno pro: 4 – 5 let
Děti se dozví vše o fungování přírody na Ekologické zahradě (Hmyzí hotel). Získají znalosti a zkušenosti s chovanými živočichy přímo v MŠ (Pagekon řasnatý, Strašilka indická, Oblovka velká). Naučí se se zvířátky manipulovat, seznámí se i s bezpečností při práci a zásadami hygienických pravidel při chovu zvířat (čištění terárií apod.). Budou pozorovat vývoj a život bezobratlých živočichů – Antquarium (Mravenčí farma), „Obdivuhodný svět žížal“, „Motýlí zahrádka“, aj.. Dozví se informace o řadě druhů zvířat, která jsou oblíbená v zájmových chovech (plazi, hlodavci, papoušci), získají znalosti o jejich nárocích při chovu a praktické dovednosti spojené s péčí o chovaná zvířata.
VOKS
Cíl aktivity: Rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Systém se v co největší míře snaží o realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací. Zdůrazňuje neoddělitelnost komunikačního systému od výchovně vzdělávacího procesu v širokém slova smyslu.
Doba a způsob realizace:
Určeno pro: děti s výraznými obtížemi v oblasti verbální komunikace
Metoda VOKS (Výměnný Obrázkový Systém) je podpůrná metoda, při které se zcela nahrazuje nebo doplňuje mluvená řeč. VOKS používáme u dětí s výraznými obtížemi v oblasti verbální komunikace. Tato metoda je dobře využitelná ve škole, doma i na veřejnosti, je srozumitelná i nezasvěceným lidem, vysoce motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, je velmi rychle osvojitelná, redukuje nevhodné chování a především jsou děti samy iniciátory komunikace a přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních.
Malí hudebníci
Cíl aktivity: Nabídnout hudebně talentovaným dětem rozvoj jejich hudebních dovedností. Rozvíjet jejich rytmičnost, tonální cítění, hlasový rozsah, hrát na rytmické nástroje, naučit se správně dýchat při zpěvu.
Doba a způsob realizace: pondělí (sudý týden), 13:30 – 14:00
Určeno pro: 4 – 5 let
Děti se seznamují s technikou zpěvu a pracují s dětským hlasem – motivovaná dechová a hlasová cvičení, rozšiřování hlasového rozsahu, rytmické hry s rytmickými nástroji. Zpěv dětských písní odpovídající hlasovým možnostem dětí. Aktivita pro děti s rytmickým cítěním.
Street dance
Cíl aktivity: Rozvíjet pohybové, taneční  a hudební cítění a dovednosti dětí.
Doba a způsob realizace: čtvrtek (lichý týden), 13:30 – 14:00
Určeno pro: 5 – 7 let
Děti se hravou formou seznámí s kroky a hudbou Street dance. Rozvoj dětské fantazie, možnost vlastního vyjádření na moderní hudbu – taneční improvizace.
MAXÍK
Cíl aktivity: Stimulační program pro předškoláky.
Doba a způsob realizace: každý týden odpoledne
Určeno pro: 6 – 7 let
Sportovní aktivity pro kluky
Cíl aktivity: Pochopit pravidla pohybových her, vést děti ke smyslu fair-play, umět využívat různé sportovní náčiní.
Doba a způsob realizace:

 úterý (lichý týden), 13:30-14:00

středa (lichý týden), 13:30 – 14:00

Určeno pro: 5 – 7 let
Program je určen pro chlapce. Během aktivity je rozvíjena rychlost, obratnost, vytrvalost a spolupráce. Učí se respektovat a dodržovat pravidla hry (např. fotbal).

 

Rozvrh nadstandardních aktivit

Den: Název činnosti: Čas:
Pondělí Logohrátky (P) 13:00 – 13:30 h (lichý týden)
Angličtina (P) 12:30 – 14:00 h
Logohrátky (M) 13:30 – 14:00 h (sudý týden)
Malí hudebníci (M) 13:30 – 14:00 h (sudý týden)
Úterý Angličtina (P) 12:30 – 13:45 h
Sportovní aktivity pro kluky (P) 13:30 – 14:00 h (lichý týden)
Malí tanečníci (M) 13:30 – 14:00 h (sudý týden)
Středa Angličtina (P) 12:30 – 13:45 h
Sportovní aktivity pro kluky (P) 13:30 – 14:00 h (lichý týden)
Malí tanečníci (M) 13:30 – 14:00 h (sudý týden)
Čtvrtek Keramika 1 (P) 12:30 – 13:30 h (lichý týden)
Keramika 2 (P) 12:30 – 13:30 h (sudý týden)
Street dance (P) 13:30 – 14:00 h (lichý týden)
Pátek Elkonin (P) 12:30 – 13:00 h (lichý týden)
Zoolog (M) 13:15 – 14:00 h (sudý týden)

(P) – předškoláci – Mot., Trp., Vč.
(M) – mladší děti – Ber., Brou., Kuř.