Rozvoj talentu dětí

Judo
Cíl aktivity: Cílem je získání všestranných, pohybových a motorických dovedností. Základy juda prezentované zábavnou formou, rozvíjejí všechny pohybové schopnosti. Významným prvkem je nácvik pádů, důležité dovednosti pro prevenci úrazů v dalších sportech i v životních situacích. Děti se také učí vzájemnému respektu, sebekontrole, ukázněnému chování.
Doba a způsob realizace: čtvrtek, 13:00 – 13:45
Určeno pro: 4 – 7 let
Vede: externí pracovník
Fotbalová školička
Cíl aktivity: Rozvoj pohybových dovedností, obratnosti, rychlosti. Seznamuje děti se základy hry fotbalu.
Doba a způsob realizace: sudý týden – středa, 14:10 – 14:45
Určeno pro: 4 – 7 let
Děti se zábavnou formou učí základní pohybové dovednosti, spolupráci v kolektivu. Fotbalová školička podporuje zájem o sport u dětí předškolního věku.
Vede: externí pracovník
Program pohybově – dramatický – Tanečníci
Cíl aktivity: Podporovat rozvoj hudebních a pohybových dovedností, rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet tvořivost a představivost dětí, objevovat schopnost sebevyjádření a komunikace.
Doba a způsob realizace: čtvrtek, 12:15 – 12:45
Určeno pro: 4 – 5 let, dvě skupiny
Práce s maňásky, plošnými loutkami, hudebně pohybové hry, dramatizace dětských pohádek, vyprávění pohádek podle obrázků, pohybové hádanky, objevování schopnosti sebevyjadřování, osvojování si gestikulačních prostředků a mimiky.
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina
Cíl aktivity: Zábavnou formou rozvíjet rozumové a jazykové schopnosti důležité pro čtení a psaní, trénování fonologické paměti, fonematického uvědomování hlásek.
Doba a způsob realizace: pondělí, 12:15 – 13:00

pátek, 12:15 – 13:00

Určeno pro: odklad ŠD
Práce s pracovním sešitem „HLÁSKÁŘEM“, vyplňování různých úkolů, práce s kartičkami s obrázky a schématy, využívání mapy KRAJINY SLOV A HLÁSEK; seznámení se se slabikovou a hláskovou strukturou slov; práce jednotlivců, dvojic i celé skupiny; jazykové hříčky, rozcvičky.
Keramika
Cíl aktivity: Seznámení s hlínou a jejím zpracováním a zároveň charakteristickými vlastnostmi tohoto materiálu. Rozvoj manuální zručnosti při realizaci výtvarných představ. Rozvoj fantazie.
Doba a způsob realizace: lichý týden – čtvrtek, 12:15 – 13:15

sudý týden – čtvrtek, 12:15 – 13:15

Určeno pro: 5 – 7 let
Děti se seznámí s vlastnostmi hlíny a pomůckami, které při práci s hlínou potřebují. Vycházíme ze zkušeností dětí, jejich manuální zručnosti a výtvarného cítění. Hraní si s hlínou je důležité pro pochopení dalších postupů. Během ročního programu postupujeme od jednodušších (plošných tvarů) ke složitějším prostorovým výrobkům. Děti si osvojují zpracování hlíny do tvaru koule, plošných kachlí nebo realizují prostorové práce včetně konečných úprav výrobků a zdobení.
Angličtina
Cíl aktivity: Rané seznamování s cizím jazykem hravou formou je vynikající přípravou pro budoucí učení. Do přibližně šesti až sedmi let má dítě otevřeno takzvané fonetické síto a učí se přirozeně, spontánně, jako když se učí mateřštinu.
Doba a způsob realizace: pondělí 12:30 – 14:00

úterý 12:30 – 14:00

středa 12:30 – 14:00

Určeno pro: 5 – 7 let
Správně realizované jazykové vzdělávání předškolních dětí je založeno na integraci více vzdělávacích oblastí. Vždy je potřeba mít na paměti principy nepřímého a prožitkového učení – vůbec nejdůležitějším úkolem pedagoga předškolních dětí je vytvořit kladný vztah k jiné řeči a jejímu používání.
Výukový materiál: WOW! – modrá sada
Malý zoolog
Cíl aktivity: Naučit děti základům biologie, děti získají základní informace a praktické zkušenosti o chovu domácích mazlíčků.
Doba a způsob realizace: sudý týden – pátek, 13:45 – 14:15
Určeno pro: 4 – 5 let
Děti se dozví vše o fungování přírody na Ekologické zahradě (Hmyzí hotel). Získají znalosti a zkušenosti s chovanými živočichy přímo v MŠ (Pagekon řasnatý, Strašilka indická, Oblovka velká). Naučí se se zvířátky manipulovat, seznámí se i s bezpečností při práci a zásadami hygienických pravidel při chovu zvířat (čištění terárií apod.). Budou pozorovat vývoj a život bezobratlých živočichů – Antquarium (Mravenčí farma), „Obdivuhodný svět žížal“, „Motýlí zahrádka“, aj.. Dozví se informace o řadě druhů zvířat, která jsou oblíbená v zájmových chovech (plazi, hlodavci, papoušci), získají znalosti o jejich nárocích při chovu a praktické dovednosti spojené s péčí o chovaná zvířata.
VOKS
Cíl aktivity: Rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Systém se v co největší míře snaží o realizaci nácviku komunikačních dovedností v rámci běžných životních situací. Zdůrazňuje neoddělitelnost komunikačního systému od výchovně vzdělávacího procesu v širokém slova smyslu.
Doba a způsob realizace:
Určeno pro: děti s výraznými obtížemi v oblasti verbální komunikace
Metoda VOKS (Výměnný Obrázkový Systém) je podpůrná metoda, při které se zcela nahrazuje nebo doplňuje mluvená řeč. VOKS používáme u dětí s výraznými obtížemi v oblasti verbální komunikace. Tato metoda je dobře využitelná ve škole, doma i na veřejnosti, je srozumitelná i nezasvěceným lidem, vysoce motivuje děti učit se tomuto systému komunikace, je velmi rychle osvojitelná, redukuje nevhodné chování a především jsou děti samy iniciátory komunikace a přestávají být závislé na výzvách a pobídkách ostatních.
Hravé tvoření
Cíl aktivity: Rozvíjet u dětí tvořivost, fantazii a jemnou motoriku.
Doba a způsob realizace: lichý týden – úterý, 12:15 – 13:00

sudý týden – úterý, 12:15 – 13:15

Určeno pro: lichý týden 4 – 5 let,    sudý týden 5 – 7 let
Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami, materiály, zdokonalují se v manuálních činnostech (stříhání, lepení). Učí se zacházet s dětskými nástroji při práci se dřevem, látkou (šití, zatloukání). Seznamují se s potravinami a zapojují se do přípravy jednoduchých pokrmů.
Malý zpěváček
Cíl aktivity: Nabídnout hudebně talentovaným dětem rozvoj jejich hudebních dovedností. Rozvíjet jejich rytmičnost, tonální cítění, hlasový rozsah, hrát na rytmické nástroje, naučit se správně dýchat při zpěvu.
Doba a způsob realizace: pátek, 12:15 – 12:45
Určeno pro: 4 – 6 let
Pracovat s dětským hlasem – motivovaná dechová a hlasová cvičení, rozšiřování hlasového rozsahu, rytmické hry s rytmickými nástroji. Zpěv dětských písní odpovídající hlasovým možnostem dětí. Do této aktivity budou přijímány děti, které správně intonují a dokáží rytmizovat.
Street dance
Cíl aktivity: Rozvíjet pohybové, taneční  a hudební cítění a dovednosti dětí.
Doba a způsob realizace: čtvrtek, 13:30 – 14:00
Určeno pro: 5 – 7 let
Děti se hravou formou seznámí s kroky a hudbou Street dance. Rozvoj dětské fantazie, možnost vlastního vyjádření na moderní hudbu – taneční improvizace.
MAXÍK
Cíl aktivity: Stimulační program pro předškoláky.
Doba a způsob realizace: každý týden odpoledne
Určeno pro: 6 – 7 let
Program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Rozvrh nadstandardních aktivit

Den: Název činnosti: Čas:
Pondělí Elkonin 12:15 – 13:00 h
Angličtina 12:30 – 14:00 h
Úterý Hravé tvoření (4-5) 12:15 – 13:00 h (lichý týden)
Hravé tvoření (5-7) 12:15 – 13:15 h (sudý týden)
Angličtina 12:30 – 14:00 h
Středa Logohrátky 12:15 – 13:00 h (lichý týden)
Angličtina 12:30 – 14:00 h
Fotbal 14:10- 14:45 h (sudý týden)
Čtvrtek Pohybově – dramatický „Tanečníci“ 12:15 – 12:45 h
Keramika 12:15 – 13:15 h (lichý týden)
Keramika 12:15 – 13:15 h (sudý týden)
JUDO 13:00 – 13:45 h
Street dance 13:30 – 14:00 h
Pátek Elkonin 12:15 – 13:00 h (lichý týden)
Malý zpěváček 12:15 – 12:45 h (sudý týden)
Zoolog 13:45 – 14:15 h (sudý týden)