Projekt Malý stavitel

Projekt „Malý stavitel“ je realizován prostřednictvím poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Cíle projektu:

Na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Pěstovat v dětech vztah k reálnému světu, přispívat k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Rozvíjet sociální hru, smyslové vnímání, prostorovou orientaci, logické a konstruktivní myšlení, tvořivost, jemnou a hrubou motoriku a smysl pro spolupráci. Zvýšit manuální zručnost dětí a zajistit větší povědomí a úroveň o polytechnickém vzdělávání.

 

Věcný obsah a přínos projektu:

Formou situačního a prožitkového učení si děti osvojují řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty. Dítě v tomto věku se učí především na základě interakce s okolím a vlastními prožitky. Polytechnická výchova je založena na přímých zážitcích dítěte a vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat, je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci. Chceme vytvořit celoroční projekt, který bude založen na vzdělávání učitelek a dětí formou Malé technické univerzity – např. – Stavitel města, Malý architekt, Stavitel mostů, Malý inženýr, Malý zpracovatel odpadů, Malý vodohospodář, Malý programátor, …, kterým umožníme předškolním dětem blíže se seznámit s různými profesemi.